Aklat na Gabay ng Buhay-Paaralan sa Japan (Lupon ng Edukasyon ng Tottori Prefectural)