IMPORTANTENG KUMUHA NG PWEDENG MAGING PRUWEBA HABANG NAGLILINIS NG MGA NASIRA SA BAHAY O APARTMENT <Regarding: Central Tottori Earthquake 2016.10.21>

IMPORTANTENG KUMUHA NG PWEDENG MAGING PRUWEBA HABANG NAGLILINIS NG MGA NASIRA SA BAHAY O APARTMENT 2016.10.25~

Siguraduhing kunan muna ng litrato ang mga nasira.

(Ang mga litrato ay kailangan kung mag apila ng pagkasira. Kailangan kumuha ng aplikasyon para sa sakuna).

Ang iyong 罹災証明書 ※ 読み方:りさいしょうめいしょ risai shoumei sho, ※ (ito ay opisyal na documento na magpapatunay na kayo ay biktima ng lindol) makakakuha nito sa lokal na munisipyo sa iyong lugar.
▼Mga kailanganin:
・Application form (makukuha sa munisipyo at pirmahan)
・Litrato katibayan ng sira (pruweba)
・Sariling selyo at identipikasyon
▼Paano at para saan gagamitin: Para sa gastos ng pagpapagawa at kompensasyon.
・Matatanggap: Suporta para ayusin ang sira, donasyon , at iba pa.
・Mapamura sa bayarin: Bawas sa bayad ng buwis o kayawala ng bayad, insuranse, at iba pa.

Merong lugar na dapat tapunan ng mga basura mula sa lindol.

Marong libreng binibigay na asul na mantel kung kinakailangan.
Siguraduhing alamin ang mga karagdagang impormasyon sa lugar na tapunan (himpilan ng na salanta, munisipyo, at iba pa) Maaring humingi ng tulong kahit hinde marunong o nakakaintindi ng Hapon.

Kailangan mag ingat lalo na kung umuulan at malakas ang hangin, iwasang magtrabaho sa ganitong sitwasyon.


Kung hinde kayang gawing mag isa, humingi ng tulong.

May mga opisina para sa mga boluntaryong tutulong.. Kurayoshi City: 0858-22-9802 , Yurihama Cho: 0858-47-5900 or 0858-35-2351 , Hokuei Cho: 0858-37-4522 , Misasa Cho: 0858-43-3388 .


<被害にあった家やアパートの片付けをするときに大切なこと>

◎片付ける前/修理する前に、必ず写真を撮って残しておいてください!
※後で「罹災証明」をとる時に使います。必ず罹災証明書をもらってください!

「罹災証明書」(読み方:りさいしょうめいしょ risai shoumei sho、※地震の被害にあったことを示す公的な書類)を市役所・町役場に申し込んで、証明書を入手してください。
▼必要なもの
・申請書(市役所/町役場にあります。その場で書きます。)
・被害状況がわかる写真 ※【大切】被害の状況を確認するために使います。
・印鑑、身分証明書
▼何に使う?⇒ 家を再建するための補償や支援を受けるとき
・もらう: 被災者再建生活支援金、義援金 など
・負担をへらす: 税金/保険料/公共料金の減免や猶予 など

◎地震災害ゴミを特別に運ぶ場所があります。ブルーシート等無料で配布しています。信用できる所で正確な情報を手に入れてください。(避難所、市役所・町役場など)。言葉がわからなくても、誰かに話かけてください。

◎雨や風が強い時は無理をせず、安全に気をつけて作業をしてください。

◎1人で困っていたら、助けてもらいましょう。1人でできない作業をボランティアセンターに頼むことができます。倉吉市:TEL 0858-22-9802、湯梨浜町:TEL 0858-47-5900、0858-35-2351、北栄町:0858-37-4522、三朝町0858-43-3388